Všeobecné obchodní podmínky

PROSÍM ČTĚTE. VAŠE UŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SE ŘÍDÍ TĚMITO PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ A NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) se vztahují na webové stránky, interaktivní prvky, aplikace, funkční prvky [widgets], blogy, sociální sítě, prvky sídlení obsahu sociálních médií [social network „tabs“], prostory nebo prvky virtuální reality i jakékoli jiné nabídky předkládané online či jakoukoli formou bezdrátové komunikace, které obsahují odkaz na tyto Podmínky, bez ohledu na to, zda přístup k nim získáte prostřednictvím počítače, mobilního či jiného zařízení, jakýmikoli prostředky a jakýmkoli způsobem (dále jednotlivě jen „Stránka“ a společně „Stránky“). Stránky jsou nabízeny společností CEE Thematics B.V a/nebo některou ze společností s ní propojených jako např. (společně dále jen „CEE“, nebo „my“, „nám“, „náš“ atp.). Těmito Podmínkami se řídí Vaše práva a povinnosti týkající se používání konkrétní Stránky (příležitostně označované jako „tato“ Stránka). Výraz Stránka zahrnuje obsah příslušné Stránky, všechny naše služby poskytované na takové Stránce nebo jejím prostřednictvím (dále jen „Služby stránky“) a veškerý software, který na takové Stránce nebo jejím prostřednictvím zpřístupňujeme (dále jen „Software“), není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. K „užívání“ Stránky dochází z Vaší strany kdykoli Stránku navštívíte (ať už prostřednictvím počítače, mobilního či jiného zařízení), prohlížíte si její obsah, odkazujete na ní nebo z ní anebo s ní (resp. jakoukoli její částí) vstoupíte do jakékoli jiné formy interakce, komunikace nebo spojení, případně kdykoli prostřednictvím Stránky vstoupíte do jakékoli formy interakce nebo komunikace s ostatními uživateli Stránky (včetně, bez omezení, prostřednictvím diskusních fór a/nebo jiných platforem sociální komunikace na Stránce zřízených). Každé Vaše použití Stránky (nebo jakékoli její části) znamená Váš souhlas s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů CEE a pravidly pro cookies CEE (dále společně jen „Zásady ochrany osobních údajů“), které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Tyto Podmínky představují závaznou smlouvu uzavíranou mezi Vámi a CEE: před použitím Stránky se s nimi prosím pečlivě seznamte. Výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni, kromě jiného  podmínkami uvedenými níže v odstavcích ZÁRUKY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZÁVAZNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ, UKONČENÍ a OMEZENÉ VZDÁNÍ SE PRÁV UŽIVATELE. Pokud s kteroukoli se zde uvedených podmínek nesouhlasíte, zdržte se prosím používání Stránek.

Před použitím Stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky užívání a naše zásady ochrany osobních údajůJe Vaší (nikoli naší) odpovědností zajistit, aby Vaše používání Stránky bylo v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy vztahujícími se na užívání Stránky v místě, kde k němu dochází. 

CEE si vyhrazuje právo změnit a/nebo doplnit tyto Podmínky nebo Zásady ochrany osobních údajů, ať už zcela nebo zčásti, a to kdykoli dle vlastního uvážení. Veškeré změny těchto Podmínek a/nebo Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat znění těchto Podmínek, tak, abyste měli příležitost seznámit se s případnými změnami. Použití Stránky nebo jakékoli její části po zveřejnění změn těchto Podmínek bude považováno za Vaši akceptaci změn a vyjádření Vašeho souhlasu, že se zavazujete se novým zněním řídit. Budete-li mít proti změnám námitky, jediným Vaším východiskem bude přestat Stránku používat. Používání určitých prvků, funkcí, programů nebo Služeb stránky (včetně, bez omezení, účasti v soutěžích, sázkách, příležitostí k propagaci nebo marketingu v bezdrátové formě, nahrávání/zveřejňování fotografií nebo videí či jiných Příspěvků uživatele (jak jsou definovány níže), používání kanálů RSS atd.), které jsou na Stránce nebo jejím prostřednictvím nabízeny, může podléhat přijetí dodatečných nebo zvláštních podmínek (dále jen „Zvláštní pravidla“); před jejich použitím můžete být tedy vyzvání k akceptaci příslušných Zvláštních pravidel. Veškerá Zvláštní pravidla tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

VLASTNICTVÍ; OMEZENÍ UŽITÍ

Obsah Stránek jakož i veškerá autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní názvy a značky a další práva duševního vlastnictví k nim se vážící jsou majetkem CEE a/nebo osob, které CEE udělily příslušná oprávnění (licence) a jsou předmětem ochrany dle příslušných norem o ochranně autorských práv a práv duševního vlastnictví. Tímto berete na vědomí, potvrzujete a souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nejste oprávněni vznášet žádné nároky v souvislosti s obsahem Stránek a/nebo jakékoli jejich části, s výjimkou: (i) Vašich vlastních Příspěvků uživatele (avšak s vyloučením veškerých materiálů – např. klíčových uměleckých děl, názvů či jejich modifikacích, filmových klipů, fotografií, hudebních nahrávek atp. – užívaných ve Vašich Příspěvcích uživatele, k nimž použití v rámci Vašich Příspěvků uživatele Vám CEE udělila oprávnění např. v souvislosti se soutěží nebo jiným programem nebo prvkem nabízeným na Stránce (tyto obsahy dále jen „Obsah licencovaný CEE“)); a/nebo (ii) Vašich limitovaných práv k užívání Stránek pro určité osobní (nekomerční) účely v souladu s podmínkami těchto Podmínek. S výjimkou případů, kdy jde o Vaše vlastní Příspěvky uživatele (avšak pouze v rozsahu, v němž nad nimi vykonáváte práva) anebo s výjimkou případů, kdy k tomu budete CEE výslovně oprávněn na základě těchto Podmínek či jinak, souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, rozmnožovat, vytvářet duplikáty, používat k tzv. streamingu, zachycovat, získávat přístup prostřednictvím jiné technologie nebo prostředků než těch, které jsou k tomu na Stránce určeny, veřejně předvádět, převádět, prodávat, dále prodávat, stahovat, nahrávat, archivovat, poskytovat oprávnění k užitím ostatním (licencování), editovat, upravovat, měnit, manipulovat, vytvářet odvozená díla (včetně, bez omezení, děl vzniklých kombinací prvků odlišných děl, montáží, pozadí, vyzváněcích tónů, obrázků, pohlednic, triček nebo jiného zboží), zveřejňovat, dále zveřejňovat, přenášet, veřejně vystavovat, používat k tzv. framingu, odkazovat z nebo na, šířit, sdílet, vkládat (tzv. embedding), překládat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu (tzv. reverse engineering), začleňovat do jakéhokoli hardwaru nebo softwaru, používat pro komerční účely či jinak využívat kteroukoli Stránku nebo jakoukoli její součást ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Jakýkoli případ takovéhoto neoprávněného užití bude představovat zásah do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví CEE a/nebo osob, které CEE udělily příslušná oprávnění (licence) (včetně, bez omezení, jiných uživatelů Stránky, kteří zadali své vlastní Příspěvky uživatele) a porušení těchto Podmínek a může vést k uplatnění občanskoprávních a/nebo trestněprávních sankcí na základě příslušných právních předpisů.

OPRÁVNĚNÍ UDĚLOVANÁ UŽIVATELI

Za předpokladu, že se budete řídit těmito Podmínkami (včetně, bez omezení, obsahu odstavce POVINNOSTI UŽIVATELE níže), Vám tímto bez nároku na odměnu udělujeme – avšak pouze za předpokladu a pouze v rozsahu, v němž Vám nezbytné prvky funkcionality budou poskytovány na příslušné Stránce nebo jejím prostřednictvím – následující omezená, odvolatelná, nevýhradní a nepřevoditelná oprávnění platná pro území celého světa (dále jednotlivě jen „Oprávnění“):

 • Oprávnění navštěvovat, prohlížet a jinak používat Stránky (včetně, bez omezení, Služeb stránky poskytovaných na příslušné Stránce nebo jejím prostřednictvím), výhradně pro účely Vašeho osobního (nekomerčního) užívání v souladu se zákonem a ve shodě s užíváním Stránky pro poskytovatelem zamýšlené, obvyklé a schválené účely;
 • Oprávnění přehrávat obsah Stránky (tzv. streaming) za použití funkčních prvků a/nebo jiných internetových video přehrávačů na bázi digitálního streamingu případně dostupných na Stránce (takovéto funkční prvky nebo jiné internetové video přehrávače na bázi digitálního streamingu společně dále jen „Funkční prvek stránky“) výhradně pro účely Vašeho osobního užívání v souladu se zákonem;
 • Oprávnění kopírovat a přenášet určitý kód, který Vám bude prostřednictvím Stránky výslovně zpřístupněn (ať už bude taková funkce označena jako „sdílení“ či jinak), za účelem vkládání, dalšího zveřejňování, uchovávání a/nebo zobrazování konkrétního obsahu Stránky, k němuž se takový kód vztahuje, na Vašich vlastních a Vámi upravených internetových stránkách sociální sítě, internetových blozích nebo mikroblozích (společně dále jen „Vlastní sociální média“) a/nebo, pokud Stránka nabízí nástroj „přetáhnutí a vložení funkčního prvku", za účelem „přetažení“ Funkčního prvku stránky a jeho vkládání, zveřejňování, uchovávání a/nebo zobrazování na Vašich Vlastních sociálních médiích;
 • Oprávnění kopírovat a přenášet určitý kód, který Vám bude prostřednictvím Stránky výslovně zpřístupněn a/nebo, pokud Stránka nabízí nástroj „přetáhnutí a vložení funkčního prvku", k „přetáhnutí“ Funkčního prvku stránky, za účelem přeposlání takového kódu a/nebo Funkčního prvku stránky Vaším přátelům, aby se mohli seznámit s obsahem Stránky tamtéž obsaženém a/nebo, budou-li si to přát, aby mohli sami takto zaslaný kód nebo Funkční prvek stránky vložit na svá Vlastní sociální média, případně jej přeposlat svým přátelům;
 • v případě, že Stránka obsahuje nástroj „poslat příteli“ nebo obdobný nástroj, který Vám umožňuje zaslat příteli emailovou komunikaci zahrnující obsah Stránky, za předpokladu, že takový nástroj je funkční, Oprávnění použít takový nástroj pro odeslání požadavku serverům Stránek, aby takovou Vaši komunikaci předaly zvolenému  příteli;
 • v případě, že k některé části obsahu Stránky (včetně, bez omezení, obrázku, ikony, pozadí, hudební nahrávky, videa, traileru nebo RSS kanálu) se vztahuje odkaz „stáhnout“, Oprávnění ke stažení jediné kopie takového obsahu do jediného počítače, mobilního telefonu nebo jiného povoleného zařízení výhradně pro účely Vašeho osobního nekomerčního užívání;
 • v případě, že Vám Stránka umožňuje stáhnout Software, Oprávnění nainstalovat a používat jedinou kopii takového Software na Vašem osobním počítači, mobilním telefonu nebo jiném povoleném zařízení, výhradně v podobě spustitelného objektového kódu, a pořídit si jednu záložní kopii Software; to vše však pouze za předpokladu, že berete na  vědomí a souhlasíte s tím, že (i) umožněním stáhnutí a užívání Software na Vás  CEE v žádném případě nepřevádí vlastnické právo k Software (tj., na vysvětlenou, Vy zůstáváte vlastníkem média, na němž je Software uložen, nicméně vlastníku Software (tj. CEE a/nebo třetí osobě, která CEE udělila k užívání Software licenci) zůstává plné a neomezené vlastnické právo k Software; (ii) bez předchozího písemného souhlasu CEE nejste oprávněni Software kopírovat, měnit, upravovat, překládat do jakéhokoli jazyka, šířit jej nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla; (iii) nejste oprávněni Software převést, pronajmout nebo půjčit k užívání žádné třetí osobě a jakýkoli Váš pokus o udělení oprávnění tvořící součást licence, zcela nebo zčásti, třetí osobě  (podlicence), převod nebo postoupení Software bude právně neplatný a neúčinný; (iv) nejste oprávněni Software dekompilovat, rozkládat na jeho základní komponenty, provádět jeho zpětnou analýzu ani se pokoušet rekonstruovat, zjišťovat nebo identifikovat jakýkoli zdrojový kód, základní koncepty, základní techniky uživatelského rozhraní nebo algoritmy Software, a to žádným způsobem; ustanovení tohoto podbodu (iv) se neuplatní v rozsahu, v němž je takové omezení vyloučeno příslušnými právními předpisy; a (v) vzhledem k tomu, že právní předpisy USA omezují vývoz a reexport zboží a technických údajů amerického původu, včetně Software, zavazujete se, že nebudete Software vyvážet ani reexportovat Software žádným způsobem, který by byl v rozporu s v rozporu s právními předpisy Anglie a Walesu nebo jakýmikoli příslušnými cizími právními předpisy. 
 • Oprávnění získat na Stránkách osobní registrovaný uživatelský účet (a/nebo související uživatelské jméno a heslo) a vstupovat do interakcí s ostatními uživateli Stránek v rámci na Stránkách zřízených diskusních fór,  sítí sociálních médií, online her pro více hráčů a/nebo jiných aktivit či obdobných Služeb stránky; a
 • Oprávnění k používání jakýchkoli jiných funkcí a nástrojů výslovně na Stránkách nebo jejich prostřednictvím CEE zpřístupňovaných pro uživatele, a to v souladu s těmito Podmínkami (včetně, bez omezení, funkcí a nástrojů k tvorbě a/nebo Zadávání Příspěvků uživatele).

POVINNOSTI UŽIVATELE

Výkon práv na základě kteréhokoli z Oprávnění udělených Vám výše je podmíněn tím, že se budete řídit všemi následujícími pravidly:

 • nebudete vytvářet ani Zadávat (jak je definováno níže) Příspěvky uživatele, které jsou v rozporu se zákonem nebo mají pornografickou, obscénní, dobré jméno poškozující, nactiutrhačnou, výhrůžnou, diskriminační, obtěžující, šikanozní, vulgární, neslušnou, hrubou, urážlivou nebo nenávist podněcující povahu, jsou rasově, kulturně nebo etnicky necitlivé, podněcují spáchání trestného činu nebo případně mohou vést ke vzniku občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, porušují příslušné právní a jiné předpisy nebo pravidla Federální obchodní komise [Federal Trade Commission] (dále jen „Příslušné předpisy“) anebo představují zásah do práv duševního vlastnictví nebo osobnostních práv nebo porušují právo na ochranu soukromí třetích osob resp. na takový porušující nebo neoprávněný obsah odkazují;
 • nebudete vkládat, dále zveřejňovat, uchovávat a/nebo zobrazovat žádnou část obsahu Stránky (včetně, bez omezení, Vašich vlastních Příspěvků uživatele) na žádném Vlastním sociálním médiu nebo jiné webové stránce nebo internetovém umístění, které běžně zahrnuje nebo uvádí obsah, který je v rozporu se zákonem nebo má pornografickou, obscénní, dobré jméno poškozující, nactiutrhačnou, výhrůžnou, diskriminační, obtěžující, šikanozní, vulgární, neslušnou, hrubou, urážlivou nebo nenávist podněcující povahu, je rasově, kulturně nebo etnicky necitlivý, podněcuje spáchání trestného činu nebo případně může vést ke vzniku občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, porušuje Příslušné předpisy anebo představuje zásah do práv duševního vlastnictví třetích osob resp. na takový porušující nebo neoprávněný obsah odkazuje;
 • nebudete rozesílat spam, řetězové emaily, pyramidová schémata ani žádné jiné nevyžádané nebo neschválené inzertní nebo propagační materiály, obtěžovat, šikanovat, dopouštět se stalkingu, způsobovat komukoli újmu či jiné duševní nebo fyzické nepohodlí, kohokoli znevažovat nebo poškozovat jeho dobré jméno ani se při používání Stránek chovat nevhodně nebo protizákonně;
 • budete o sobě i jiných vždy poskytovat přesné, aktuální a úplné informace, nebudete o sobě ani jiných poskytovat falešné informace (včetně, bez omezení, při zodpovídání dotazů ohledně Vašeho věku na Stránce) a nebudete se vydávat za jiného ani vyvolávat zdání, že se vydáváte za jiného, ani jinak vyvolávat falešné zdání Vaší spojitosti s kteroukoli osobou nebo subjektem;
 • bez předchozího souhlasu jiného uživatele nebudete používat žádné z Oprávnění, které Vám byly uděleny (ani s nimi související funkce) za účelem shromažďování, získávání, sestavování, přenášení, rozmnožování, vymazávání, upravování, prohlížení, zobrazování či přeposílání jakýchkoli materiálů nebo informací, ať už osobně identifikovatelných či nikoli, které byly takovým jiným uživatelem Stránek zveřejněny nebo se jej týkají;
 • nebudete zasahovat do provozu Stránky (ani jakékoli její části) ani její provoz narušovat, a ani se o to nebudete pokoušet;
 • budete se řídit upozorněními na autorská práva a veškerými dalšími informacemi a omezeními týkajícími se obsahu Stránky;
 • nebudete odstraňovat, měnit, obcházet ani zasahovat do žádných upozornění na autorská práva, ochranné známky, vodoznaky, ani jiná upozornění na vlastnická práva vyznačená/zobrazená v rámci obsahu Stránky, Software nebo Služeb stránky;
 • nebudete odstraňovat, měnit, obcházet ani zasahovat do žádných mechanismů nebo prostředků správy digitálních práv nebo jiných prvků ochrany obsahu nebo zabezpečení přístupu (včetně, bez omezení, restrikce přístupu podle lokality uživatele, tzv. geofilteringu, a/nebo šifrování) souvisejících s obsahem Stránky;
 • nebudete používat žádná Vám udělená oprávnění, žádnou část obsahu Stránky ani žádnou Službu stránky způsobem, který by vyvolával zdání spojitosti mezi Vámi a kterýmikoli produkty, službami nebo obchodními značkami CEE, nebudete-li k tomu mít ve zvláštních případech povolení ze strany CEE ;
 • nebudete používat tzv. roboty nebo spidery (programy), offline prohlížeče ani jiné automatizované systémy za účelem přístupu nebo používání Stránek způsobem, při němž dochází za jednotku času k odesílání více dotazů na servery Stránek, než by byl za běžných okolností schopen za stejnou jednotku času vygenerovat člověk při použití běžného internetového prohlížeče, neprovozujete-li v souladu se zákonem veřejný vyhledávač; v takovém případě (avšak s výhradou, že CEE je oprávněna tuto výjimku bez dalšího kdykoli zrušit dle vlastního uvážení) můžete používat tzv. spidery (programy) k indexaci materiálů obsažených na Stránkách, a to výhradně za účelem tvorby veřejně přístupných prohledávatelných indexů (nikoli však mezipamětí nebo archivů) těchto materiálů;
 • nebudete vědomě přenášet žádný materiál, který obsahuje adware, malware, spyware, softwarové viry, časované virové bomby, programy cancelbots, červy, trojské koně ani jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy sloužící k přerušení, zničení nebo omezení funkcionality jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru anebo telekomunikačního zařízení;
 • nebudete činit nic, co by mohlo způsobit újmu nebo mít nepříznivý dopad na dobré jméno a pověst CEE nebo s ní propojených osob, nebo Stránky anebo jakýkoli obsah na Stránkách zobrazovaný nebo propagovaný (včetně, bez omezení, filmů, televizních programů nebo jiných iniciativ);
 • nebudete na Stránkách činit nic, co by zamezovalo přístupu ke Stránkám nebo jejich užívání, resp. užívání jakékoli jejich části, ostatními uživateli;
 • budete výlučně odpovědný za ochranu důvěrnosti všech Vašich uživatelských jmen a hesel souvisejících se Stránkami (včetně, bez omezení, v případech, kdy Stránky využívají mechanismu vytvoření účtu a jeho správy sociální sítí, webovými stránkami nebo zařízeními třetí strany) a nesete dále výhradní odpovědnost za veškeré aktivity prováděné na Stránkách pod Vaším uživatelským jménem a/nebo heslem; a
 • budete Stránky a Oprávnění používat vždy v souladu s těmito Podmínkami a všemi Příslušnými předpisy.

PŘÍSPĚVKY UŽIVATELE; UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ CEE; PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY UŽIVATELE

Stránky Vám mohou umožnit posílat, zveřejňovat, nahrávat, přenášet webovou kamerou nebo jiným technickým zařízením či jinak zadávat na Stránky (včetně, bez omezení, umožněním vložení internetové adresy (URL), na níž se nachází Váš obsah) anebo jinak zobrazovat či vyměňovat (včetně, bez omezení, s ostatními uživateli Stránek) na Stránkách nebo jejich prostřednictvím na jiných destinacích, např. stránkách sociálních sítí (včetně, bez omezení, Vašich Vlastních sociálních médiích) (společně dále jen „Zadávání“), Vaše videa, textové komentáře, fotografie, obrázky nebo jiná díla a/nebo jiný obsah vlastních médií, a dále Vaše myšlenky, názory, reakce a jiné informace (společně dále jen „Příspěvky uživatele“), přičemž takové Příspěvky uživatele budou obecně dostupné všem uživatelům Stránky či jiným osobám navštěvujícím destinace (jako např. stránky sociálních sítí), na něž jste zadali své Příspěvky uživatele. Zadáním Příspěvku uživatele na Stránku nebo její prostřednictvím berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že ponesete výhradní odpovědnost za obsah Vašeho Příspěvku uživatele i za veškeré případné důsledky z něho resp. z jeho Zadání vyplývající. S výhradou případných odchylných ustanovení Zvláštních pravidel CEE pravidelně nesleduje, nekontroluje ani nemá povědomí o obsahu Příspěvků uživatelů Zadaných prostřednictvím Stránek; nicméně, CEE může takovéto sledování a kontrolu kdykoli dle svého uvážení provádět. Kdykoli Zadáte (nebo se pokusíte Zadat) Váš Příspěvek uživatele na Stránce nebo jejím prostřednictvím, automaticky tím CEE, i osobám s ní propojeným, zdarma a bez nároku na odměnu udělujete neodvolatelné, časově neomezené, nepodmíněné, neomezené, převoditelné, nevýhradní, oprávnění (licenci) s platností pro území celého světa a s naším právem poskytovat oprávnění tvořící součást licence, zcela nebo zčásti, třetím osobám, a to bez omezení (podlicencování) (dále jen „Licence CEE“) k zobrazování, veřejnému předvádění, šíření (včetně, bez omezení, prostřednictvím webových stránek třetích stran, blogů, mikroblogů a jiných médií sociálních sítí a internetu a nástrojů a aplikací mobilních telefonů), uchovávání, překódovávání, hostingu, ukládání do mezipaměti, vysílání,  vysílání přes internet nebo mobilní telefony, přenášení, přidávání tagů, sledování, rozmnožování, editování, upravování, formátování, přeformátovávání, odkazování z nebo na, překládání, vymazávání, tvorbě odvozených děl, spojování s jiným obsahem, kategorizování a/nebo jinému užití, opětovnému užití a/nebo jinému využívání k našemu prospěchu Vašich Příspěvků uživatele (nebo jakýchkoli jejich částí resp. děl z nich odvozených), jakož i všech jmen, názvů, vyobrazení, hlasů, obrázků, digitálních záznamů, veřejných vystoupení a předvádění, myšlenek, konceptů, reakcí a jiných materiálů obsažených ve Vašich Příspěvcích uživatele, a to jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky resp. technologiemi přenosu obsahu, ať už v současnosti existujícími nebo v budoucnu vytvořenými, za jakýmkoli účelem, zcela dle uvážení CEE (resp. uvážení osob jí řádně pověřených nebo licencovaných), a to bez nároku, ať už Vašeho či jiné osoby, na poskytnutí jakékoli náhrady a bez naší povinnosti vyžádat si od Vás či jiné osoby dodatečný souhlas s užitím licence, povinnosti předchozího oznámení o užití licence Vám či jiné osobě, či povinnosti uvedení (spolu)autorství (ať už Vašeho či jiné osoby). Licence CEE ve výše uvedeném rozsahu se uděluje na neomezenou dobu a zůstává v platnosti i poté, kdy případně přestanete Stránky užívat, nebo Váš přístup ke Stránkám bude ze strany CEE ukončen. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NELZE VYKLÁDAT JAKO UJEDNÁNÍ PŘEVÁDĚJÍCÍ NA CEE NEBO OSOBY S NÍ PROPOJENÉ VLASTNICKÁ PRÁVA K VAŠIM PŘÍSPĚVKŮM UŽIVATELE, AVŠAK S VÝHRADOU, ŽE VEŠKERÝ PŘÍPADNÝ OBSAH LICENCOVANÝ CEE ZAHRNUTÝ VE VAŠICH PŘÍSPĚVCÍCH UŽIVATELE ZŮSTÁVÁ VE VÝHRADNÍM VLASTNICTVÍ CEE A/NEBO OSOB S NÍ PROPOJENÝCH A/NEBO OSOB, KTERÉ JÍ UDĚLILY PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ (LICENCE). BEZ OHLEDU NA TO, ŽE ZADÁVÁNÍM VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ UŽIVATELE UDĚLUJETE CEE VÝŠE POPSANÁ ROZSÁHLÁ OPRÁVNĚNÍ (LICENCI), BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEZAKLÁDÁ POVINNOST CEE A/NEBO S NÍ PROPOJENÝCH OSOB NEBO OSOB JÍ ŘÁDNĚ POVĚŘENÝCH K POSKYTOVÁNÍ HOSTINGU, ŠÍŘENÍ, ZOBRAZOVÁNÍ NEBO JINÉMU UŽÍVÁNÍ VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ UŽIVATELE, ANI K VÝKONU JAKÝCHKOLI JINÝCH PRÁV Z LICENCE CEE. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) v souvislosti s Vašimi Příspěvky uživatele nemáte žádná očekávání zachování důvěrnosti v jakémkoli smyslu a (b) CEE a/nebo osoby s ní propojené mohou již po jistou dobu zvažovat projekty podobné Vašim Příspěvkům uživatele nebo mohou nezávisle na Vás přijít s projekty, které jsou podobné Vaši Příspěvkům uživatele resp. Příspěvky uživatele zadané jinými uživateli Stránek mohou být podobné nebo identické s Vašimi Příspěvky uživatele. S ohledem na virální povahu sociálních médií byste neměli předávat CEE žádný obsah ani informace, nepřejete-li si, aby byli zpřístupněni ostatním resp. ostatními „sdíleny“ nebo jinak šířeny. V souvislosti se všemi Příspěvky uživatele, které Zadáte na Stránky, jakož i jakýmikoli jinými aktivitami, které provozujete na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, tímto prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že: (i) Vaše Příspěvky uživatele jsou Vašimi vlastními originálními výtvory (tj., jinými slovy, jste vlastníkem veškerých práv k Vašim Příspěvkům uživatele) nebo jste získali veškerá nezbytná práva a oprávnění k obsahu Vašich Příspěvků uživatele a jste řádně oprávněni udělit CEE Licenci CEE; (ii) řádně jste uhradili nebo jinak vypořádali a do budoucna budete řádně hradit nebo jinak vypořádávat veškeré licenční poplatky, celní poplatky, odměny i veškeré další finanční či jiné závazky vůči třetím stranám vznikající v souvislosti s užitím Vašich Příspěvků uživatele a CEE neponese v souvislosti s takovýmito závazky žádnou odpovědnost; (iii) Vaše Příspěvky uživatele nezasahují do práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv, nepřevoditelných osobnostních práv autora ani neporušují žádná jiná práva třetích stran; (iv) žádné Vaše Příspěvky uživatele ani jakékoli jiné aktivity, které na Stránkách provozujete, nejsou a ani nikdy v budoucnu nebudou: znevažující nebo poškozující dobrou pověst jakékoli osoby nebo subjektu, v rozporu se zákonem nebo mající pornografickou, obscénní, výhrůžnou, vulgární, neslušnou, hrubou, urážlivou nebo nenávist podněcující povahu, sexuální obsah (ať už zjevně či náznakem), záměr šikanovat, obtěžovat nebo dopouštět se stalkingu resp. ve svém důsledku vedoucí k šikanování, obtěžování nebo stalkingu, rasově, kulturně nebo etnicky necitlivé nebo jinak nevhodné, podněcují spáchání trestného činu nebo případně vedoucí ke vzniku občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti, odkazující na takový porušující nebo neoprávněný obsah, sloužící k přenosu nevyžádaných reklamních materiálů nebo mající záměr resp. ve svém důsledku vedoucí ke způsobení újmy či jiného duševního nebo fyzického nepohodlí, porušující Příslušné předpisy nebo tyto Podmínky anebo porušující osobnostní práva či práva na ochranu soukromí jakékoli osoby; a (v) záměrem Vašich Příspěvků uživatele není prospěch jakýchkoli komerčních aktivit souvisejících s Vaší osobou nebo třetími stranami. Souhlasíte s tím, že si budete uchovávat veškeré záznamy nebytné k prokázání skutečnosti, že Vaše Příspěvky uživatele nejsou v rozporu s Vámi v tomto odstavci učiněnými prohlášeními a poskytnutými zárukami a že tyto záznamy CEE na její žádost poskytnete.

CEE nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo odcizení Uživatelských příspěvků.

Berete na vědomí, že CEE běžně předem nekontroluje Příspěvky uživatelů zadaných na Stránky; nicméně, CEE (resp. kterákoli osoba jí řádně pověřená) je oprávněna kdykoli Příspěvky uživatelů předem kontrolovat nebo po jejich úvodním zadání přezkoumávat, a to z nejrůznější důvodů včetně, bez omezení, pro případný rozpor s těmito Podmínkami nebo Příslušnými předpisy nebo, bude-li to nezbytné či žádoucí, i z jiných hledisek zcela dle uvážení CEE. CEE je zcela dle vlastního uvážení kdykoli oprávněna odmítnout, odstranit, upravit nebo zneaktivnit kterýkoli Váš Příspěvek uživatele, (a/nebo kterýkoli Příspěvek uživatele zadaný jiným uživatelem Stránek), je-li v rozporu s těmito Podmínkami nebo jinak nevhodný, dle vlastního uvážení CEE, a dále rovněž ukončit přístup ke Stránce/Stránkám a/nebo užívání Stránky/Stránek, příp. jakékoli její nebo jejich části, ať už Vám nebo jinému uživateli (včetně, bez omezení, přístupu k a/nebo užívání kterýchkoli Služeb stránky, prvků nebo nástrojů dostupných na Stránce nebo jejím prostřednictvím). CEE běžně nekontroluje obsah ani nevyjadřuje svoji podporu obsahu žádných Příspěvků uživatelů a žádné z Příspěvků uživatelů zadané na Stránky neodráží názory, stanoviska nebo politiku CEE nebo s ní propojených osob. CEE se zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s Příspěvky uživatelů a Vy se tímto vzdáváte všech případných práv či právních prostředků nápravy, které Vám mohou vůči CEE nebo osobám s ní propojeným v souvislosti s Příspěvky uživatele .

Pokud zadáte příkaz k odstranění nebo smazání Vašeho Příspěvku uživatele ze Stránky, bude takový Příspěvek uživatele ze Stránky odstraněn v přiměřené lhůtě. Nicméně odstraněné Příspěvky uživatele mohou zůstat i nadále dostupné třetím stranám, které k nim dříve získali přístup (odkaz) a CEE je oprávněna uchovávat kopie Příspěvků uživatelů pro účely archivace.

CEE si vyhrazuje právo zobrazovat ve spojení s Vašimi Příspěvky uživatele reklamní sdělení a užívat Vaše Příspěvky uživatele k propagaci Vašich Příspěvků uživatele nebo Stránek (ať už zcela nebo zčásti) či jakýchkoli produktů/služeb CEE. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vám nenáleží žádný podíl a nemáte právo vznášet žádné nároky v souvislosti s příjmy generovanými takovou reklamou a propagací.

Tato ujednání zůstávají v plném rozsahu platná a účinná po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Stránky mohou obsahovat reklamu na webové stránky nebo jiné zdroje dostupné na internetu a mobilních telefonech, které se nenachází ve vlastnictví ani pod kontrolou CEE resp. odkazy na takovou reklamu. Tímto berete na vědomí, že CEE takovýmto webovým stránkám nebo jiným internetovým zdrojům třetích stran nevyjadřuje svoji podporu, nesponzoruje je a ani za jejich obsah nepřebírá odpovědnost a že CEE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ OBSAHY, SOFTWARE, NÁSTROJE NEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ TAMTÉŽ ANI ZA ŽÁDNÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY NA TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JINÝCH INTERNETOVÝCH NEBO MOBILNÍCH ZDROJÍCH TŘETÍCH STRAN RESP. VE SPOJITOSTI S NIMI PROPAGOVANÉ.

ZÁRUKY

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY UŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKY (RESP. KTERÁKOLI STRÁNKA I KTERÁKOLI JEJÍ ČÁST) JSOU UŽIVATELŮM POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, SE VŠEMI PŘÍPADNÝMI CHYBAMI A NEDOSTATKY A VE STAVU, V JAKÉM JSOU V KTERÉMKOLI DANÉM OKAMŽIKU DOSTUPNÉ K UŽÍVÁNÍ. CEE A S NÍ PROPOJENÉ OSOBY TÍMTO V NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM PŘÍPUSTNÉM ROZSAHU PROHLAŠUJÍ, ŽE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL A ZÁRUK OHLEDNĚ NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍCH OSOB). Ani CEE ani s ní propojené osoby nečiní žádná prohlášení ani záruky v souvislosti s přesností nebo úplností obsahu dostupného na Stránkách nebo jejich prostřednictvím ani obsahu jakýchkoli webových stránek, Vlastních sociálních médií nebo jiných internetových nebo mobilních zdrojů, propojených se Stránkami odkazy, ani nepřebírají žádnou odpovědnost za: (i) jakékoli chyby, nedostatky nebo nepřesnosti obsahu; (ii) nemajetkovou újmu nebo škodu na majetkových právech, ať už jakékoli povahy, způsobenou v důsledku Vašeho přístupu ke Stránce nebo jejího užívání ((resp. přístupu k nebo užívání jakékoli její části); (iii) jakýkoli případ neoprávněného přístupu k zabezpečeným serverům CEE a/nebo osobním údajům tamtéž uchovávaným resp. jakýkoli případ jejich neoprávněného užívání; (iv) jakýkoli případ přerušení nebo zastavení přenosu informací ze Stránky nebo na Stránku; (v) jakékoli vady, viry, trojské koně apod., které mohou být přeneseny na Stránky nebo jejich prostřednictvím (resp. na kteroukoli jejich část či prostřednictvím kterékoli jejich části) kteroukoli třetí stranou; a/nebo (vi) jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu způsobenou v důsledku používání Příspěvků uživatele a/nebo jiného obsahu zveřejněného, sdíleného, přeposílaného, emailovaného, přenášeného či jinak zpřístupněného na Stránce nebo jejím  prostřednictvím a/nebo jinak v souvislosti s výkonem práv z Oprávnění udělených CEE v těchto Podmínkách, ať už Vámi nebo jiným uživatelem Stránek. CEE si vyhrazuje právo kdykoli zcela dle vlastního uvážení změnit, upravit, přidat nebo odebrat jakékoli části Stránky/Stránek (včetně, bez omezení, kterýchkoli Služeb stránky) resp. k nim zneaktivnit přístup.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU, V NĚMŽ TO ZÁKON PŘIPOUŠTÍ, NEPONESOU CEE ANI ŽÁDNÉ S NÍ PROPOJENÉ OSOBY ANI ŽÁDNÉ JEJICH STATUTÁRNÍ ORGÁNY, ZAMĚSTNANCI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, SPOLEČNÍCI, ZMOCNĚNCI NEBO OSOBY UDĚLUJÍCÍ JIM PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ (LICENCE) VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, A TO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE ODPOVĚDNOSTI (AŤ UŽ SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ZVLÁŠTNÍ STATUTÁRNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉHO DRUHU ODPOVĚDNOSTI) ZA POSKYTNUTÍ NÁHRADY JAKÝCHKOLI NEPŘÍMÝCH, VEDLEJŠÍCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD RESP. ZA POSKYTNUTÍ SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, NÁHRADY UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝPADKU PŘÍJMŮ ČI NÁHRADY ŠKODY V SOUVISLOSTI SE ZTRÁTOU DOBRÉHO JMÉNA, MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH STATKŮ (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍSLUŠNÉ STRANY BYLY PŘEDEM VYROZUMĚNY NEBO VĚDĚLY ČI MĚLY VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD) V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI NEBO ZTRÁTAMI, KTERÉ VÁM PŘÍPADNĚ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO UŽÍVÁNÍ (RESP. UŽÍVÁNÍ KTEROUKOLI JINOU OSOBOU PŘIHLÁŠENOU POD UŽIVATELSKÝM ÚČTEM REGISTROVANÝM NA VÁS) STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI. TÍMTO PROHLAŠUJETE, ŽE PŘÍNOS VYPLÝVAJÍCÍ VÁM ZE ZNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK PŘEDSTAVUJE PŘIMĚŘENOU KOMPENZACI ZA VYLOUČENÍ/OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE DLE TOHOTO UJEDNÁNÍ.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST – VÝJIMKY

Právní předpisy platné v některých jurisdikcích nepřipouští neposkytnutí některých záruk resp. omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhradu vedlejších nebo následných škod. V takovém případě je možné, že některé z výše uvedených ustanovení o omezení odpovědnosti a odmítnutí záruk se na Vás nevztahují a pak platí, že v rozsahu, v němž CEE není za zákona oprávněna odmítnout poskytnutí konkludentní záruky nebo omezit svoji odpovědnost, poskytne CEE takovou záruku v rozsahu a se záruční dobou resp. CEE ponese takovou odpovědnost v nejnižší možné úrovni přípustné podle příslušné platné zákonné úpravy.

ODŠKODNĚNÍ A ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

Zavazujete se, že CEE i s ní propojené osoby, jakož i její či jejich statutární orgány, vedoucí pracovníky, zaměstnance, oprávněné zástupce, osoby řádně pověřené nebo licencované, právní nástupce a postupníky zbavíte odpovědnosti a poskytnete jim náhradu škody v souvislosti s veškerými nároky, odpovědností, škodami, ztrátami, náklady, poplatky a výdaji (včetně přiměřených výdajů na externí právní zastoupení), které jim případně vzniknou ve spojitosti s (i) Vašimi Příspěvky uživatele; (ii) výkonem Vašich práv na základě Oprávnění při současném porušení Vašich povinností dle těchto Podmínek; (iii) porušením kteréhokoli Vašeho prohlášení, záruky, ujednání, odpovědnosti, povinnosti či závazku dle těchto Podmínek; (iv) Vámi způsobeným porušením práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv či jakýchkoli jiných práv kterékoli osoby; (v) porušením Příslušných předpisů a/nebo těchto Podmínek Vámi a/nebo kteroukoli jinou osobou používající uživatelský účet registrovaný na Vás za účelem přístupu ke Stránce a/nebo jejímu užívání jakýmkoli způsobem (ať už zcela nebo zčásti); nebo (vi) úmyslným nebo nedbalostním jednáním Vaším nebo kterékoli jiné osoby přihlášené pod uživatelským účtem registrovaným na Vás při Vašem užívání (a/nebo při užívání takovou osobou) Stránky (ať už zcela nebo zčásti). CEE si vyhrazuje výhradní právo hájit se v obdobných případech sama a převzít plnou kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která je jinak předmětem Vašeho závazku odškodnění a zbavení odpovědnosti; v takovém případě jste povinni poskytnout CEE veškerou součinnost při její obraně. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

Commissariaat voor de Media (« CvdM »)

CvdM reguluje redakční obsah služeb vysílání na vyžádání [„on-demand programme services“]. Mimo jiné rovněž dohlíží na dodržování předpisů vztahujících se na materiály, které mají zřejmý potenciál podněcovat nenávist a diskriminaci, nebo mohou vážně poškodit zdravý vývoj mládeže do 16. let věku, umisťování produktů do programů a sponzorování konkrétních programů nebo služeb. Vaše stížnosti na naše služby vysílání na vyžádání v tomto ohledu můžete podat nadaci Kijkwijzer, která na tato pravidla dohlíží, a to pomocí online formuláře pro stížnosti na adrese https://www.kijkwijzer.nl/index.php?id=500. Pokud jde o jakékoli další aspekty redakčního obsahu služeb programu na vyžádání, můžete podat stížnost u CvdM pomocí online stížnostního formuláře na adrese https://www.cvdm.nl/en/about-cvdm/openness-of- palubní/reklamační postup..

Upozorňujeme, že CvdM reguluje pouze redakční obsah našich služeb vysílání na vyžádání. Co se týče reklamy v rámci našich služeb, ta je regulována zákonem Stichting Reclame code (“SRC”). Vaši stížnost můžete podat SRC prostřednictvím tohoto odkazu https://www.reclamecode.nl/nrc/7-complaint-handling/?lang=en. Stížnost můžete SRC zaslat rovněž poštou na adresu Stichting Reclame Code, Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam nebo ji podat telefonicky na čísle  [+0031] 020 696 00 19, nebo emailem na info@reclamecode.nl.

Jakékoli Vaše dotazy či stížnosti týkající se redakčního obsahu nebo reklamy v souvislosti se Službami stránky můžete zasílat na níže uvedené kontaktní údaje v sekci KONTAKTNÍ INFORMACE.

Další informace o CvdM lze nalézt na https://www.cvdm.nl/..

KONTAKTNÍ INFORMACE 

Veškeré dotazy nebo stížnosti týkající se Služeb web stránek (včetně těch, které se týkají redakčních nebo reklamních problémů) lze zaslat e-mailem na AXN-CE@antenna-entertainment.com  nebo poštou na adresu Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN, Amsterdam, Netherlands, společnosti CEE Thematics B.V., s kopií společnosti CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1133 Budapešť, Váci út 76).

ZÁVAZNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti nebo ukončení, bude předložen a nakonec vyřešen arbitráží podle pravidel LCIA, která jsou považována za začleněná odkazem do této doložky. Počet rozhodců bude jeden. Sídlem nebo zákonním místem rozhodčího řízení je Londýn, Anglie. V rozhodčím řízení bude použit jazyk angličtina a rozhodným právem smlouvy je hmotné právo Anglie a Walesu („rozhodné právo").

ODDĚLITELNOST; VZDÁNÍ SE PRÁV

Bude-li některé z ustanovení těchto Podmínek shledáno protizákonným, neplatným, neúčinným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude na takové ustanovení pohlíženo jako na oddělitelné od zbytku těchto Podmínek a platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení jím nebude dotčena. Pokud CEE neuplatní nebo nebude vymáhat kterékoli své právo nebo plnění kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, nelze to vykládat jako vzdání se takového práva nebo implicitního vypuštění takového ustanovení ze strany CEE. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na případná odchylná ustanovení jakékoli příslušné platné právní úpravy platí, že veškeré nároky nebo jiné důvody k zahájení řízení v souvislosti s užíváním Stránek nebo těmito Podmínkami musí být uplatněny (provedením příslušného podání) nejpozději do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo jiného důvodu k zahájení řízení; v opačném případě právo strany uplatnit takový nárok nebo jiný důvod k zahájení řízení navždy zanikne. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.  

UKONČENÍ

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že CEE může kdykoli a zcela dle svého uvážení ukončit nebo dočasně pozastavit výkon Vašich práv z jakéhokoli Oprávnění i Váš přístup ke Stránkám, jakož i vyřadit, odstranit a/nebo zneaktivnit kterýkoli (i všechny) Vaše Příspěvky uživatele, které jste Zadali na Stránce nebo jejím prostřednictvím a/nebo jakékoli jiné informace a údaje, které jste Vy (a/nebo kdokoli jiný) případně poskytli Stránce nebo jejím prostřednictvím, a to z jakéhokoli důvodu. CEE může dále kdykoli a zcela dle svého uvážení ukončit provoz Stránek/Stránky nebo jakékoli jejich/její části anebo omezit přístup kteréhokoli uživatele, a to z jakéhokoli důvodu a bez povinnosti uživatele o takovém kroku informovat. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CEE JE OPRÁVNĚNA PODNIKNOUT KTERÉKOLI Z VÝŠE POPSANÝCH OPATŘENÍ BEZ POVINNOSTI O TOM UŽIVATELE INFORMOVAT, AŤ UŽ PŘEDEM ČI JINAK, A DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ANI CEE ANI ŽÁDNÁ S NÍ PROPOJENÁ OSOBA NENESE VŮČI VÁM ANI JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM VAŠEHO PŘÍSTUPU (NEBO PŘÍSTUPU KTERÉKOLI JINÉ OSOBY) KE STRÁNKÁM NEBO JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM ANI ZA VYŘAZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZNEAKTIVNĚNÍ KTERÉHOKOLI VAŠEHO PŘÍSPĚVKU UŽIVATELE (NEBO KTERÉHOKOLI PŘÍSPĚVKU UŽIVATELE JINÉ OSOBY) ANI ZA VYŘAZENÍ, ODSTRANĚNÍ NEBO ZNEAKTIVNĚNÍ JAKÉKOLI JINÉ INFORMACE NEBO ÚDAJE, KTERÉ JSTE VY (NEBO KTERÁKOLI JINÁ OSOBA) PŘÍPADNĚ POSKYTLI NA STRÁNCE NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM. Vy můžete svůj přístup a užívání Stránek resp. podílení se na čemkoli na Stránkách nebo jejich prostřednictvím bez dalšího kdykoli ukončit.

OMEZENÉ VZDÁNÍ SE PRÁV UŽIVATELE

Bez ohledu na případná odchylná ustanovení těchto Podmínek se tímto neodvolatelně vzdáváte jakéhokoli práva domáhat se a/nebo dosáhnout vydání jakéhokoli soudního opatření, příkazu nebo zákazu, případně uplatnění jiného prostředku nápravy podle tzv. ekvity, v souvislosti s přípravou, distribucí, veřejným uváděním nebo jiným užíváním jakéhokoli filmu, produkce nebo projektu, který má spojitost s CEE nebo s osobou propojenou s CEE, a/nebo jiným způsobem dosáhnout jejich zákazu, omezení či do nich jinak nepříznivě zasáhnout; toto se vztahuje i na užití, zveřejnění nebo šíření jakékoli reklamy nebo propagace v souvislosti s takovým filmem, produkcí nebo projektem. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

ZMĚNA VLASTNICTVÍ STRÁNEK

Váš souhlas se zpřístupněním a užíváním veškerých informací o Vás obsažených v příslušné databázi CEE nástupnickým vlastníkem nebo provozovatelem Stránek/Stránky v rozsahu, v němž CEE postoupí svá práva a závazky týkající se takových informací v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem podniku CEE nebo jeho části, resp. v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem jmění vztahujícímu se ke konkrétní Stránce nebo její části, nástupnickému vlastníku nebo provozovateli, je takovému nástupnickému vlastníku nebo provozovateli považován za automaticky udělený. V případě takové fúze, akvizice nebo prodeje bude skutečnost, že pokračujete v užívání Stránek/Stránky, považována za dostatečný projev akceptace podmínek užívání a zásad ochrany osobních údajů nástupnického vlastníka nebo provozovatele z Vaší strany. Toto ujednání zůstává v plném rozsahu platné a účinné po neomezenou dobu a bez ohledu na případné ukončení Vašeho užívání Stránek z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem.

Datum účinnosti: 1. říjen 2021